شناسایی کالا در جامعه جز لاینفک هر تولید می باشد. چگونگی انجام آن مستلزم رعایت مراحلی است که شما را به این هدف می رساند.