تحقیق و توسعه

در این بخش نسبت به ارائه طرحهای اجرایی با توجه به موقعیت شرکت درخواست کننده ارائه میگردد. میزان و قیاس نهایی جهت اثبات اثربخشی این بخش منوط به قیاس آمار فروش قبل از آغاز طرح و پایان طرح خواهد بود. بعبارتی بازخور نهایی طرح ملاک حصول رضایت درخواست کننده می باشد.

.