اگر مطمئن هستید کالای شما در نوع خود بهترین و یا جزء بهترین هاست می بایستی در مورد چگونگی رفتار با مشتری خاص خود و یا جذب مشتریان غیر با استفاده از روش های متداول روز برخورد و خود را تعریف و به اجرا درآورید. رفتار مناسب با مشتری تداوم و تسریع فروش شما را به نحو تأثیرگذاری بهبود می بخشد.