حمل و انتقال کلیه محوله ها ( واردات ، صادرات ، داخلی ) از طریق مسیرهای زمینی ، دریایی و هوایی با بهترین سرویس های مطمئن و قوی ترین ناوگان های مربوطه قابل ارائه می باشد.

انواع کانتینر ها

همانطور که قبلا اشاره کردیم٬ کانتینر ها از بدو پیدایش خود ٬ یعنی حدود نیم قرن قبل تاکنون تحولات ساختاری فراوانی را پشت سر گذاشته اند. کانتینرها ابتدا از چوب ساخته می شد که هنوز نوع چوبی آن وجود دارد. امروزه اغلب کانتینرها از آهن ساخته شده است. کانتینر هایی که از فایبر گلاس ساخته شده وجود دارد که ضمن مقاوم بودن بسیار سبک و جابجایی آن ساده تر است.در سالهای اخیر کانتینر هایی از جنس آلومینیوم به بازار عرضه شده که بسیار مقاوم و سبک است.کانتینر های یخچالی دارای اسکلت دوجداره هستند و به همین دلیل درجه حرارت را ثابت نگه می دارند و بدین طریق از فساد محصولات و مواد غذایی جلوگیری می شود.تولید و ساخت کانتینر ها ضمن اینکه از استانداردهای بین المللی تابعیت می کند باید براساس معیارهای سازمان بین المللی استاندارد باشد.کانتینر ها را می توان از نقطه نظر ابعاد ٬ وزن٬ اندازه به شرح زیر طبقه بندی نمود..

با توجه به جدول ذکر شده در بالا انواع متفاوتی از کانتینر تولید می شود که برای مصارف گوناگون در شبکه حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد. البته کانتینر هایی با ارتفاع بیشتر از آنچه که در جدول بالا ذکر گردیده وجود دارد.

کانتینر هایی که با در نظر گرفتن اطلاعات مشرو حه در جدول تولید می شوند عبارتند از:

 تذکر:با کلیک روی فلش سبز می توانید عکس هایی از کانتینر ها را ببینید

1 -کانتینر برای حمل کالای متفرقه (General cargo container)
2 - کانتینر های روباز(Open top containers)
3 - کانتینر هایی که پهلوی آنها باز است.(Open side containers)
4 - کانتیر با ابعاد بزرگ ( High-cube contanier )
5 - کانتینر هایی که رو و پهلوی آنها باز است.(Open top,Open side containers)
6 - کانتینر هایی که رو ٬ پهلو و پشت آنها باز است.( top, Open side ,Open end containers Open )
8 - کانتینر های یخچالی (Refrigerated containers)
9 - کانتینر های عایق دار(Insulated containers)
10- کانتینر های حرارتی(Heated containers)
11- کانتینر های مخزنی(Tank containers)
12 - کانتینر های مخصوص حمل مایعات
13 - کانتینر های مخصوص حمل گاز فشرده
14 - کانتینر های مخصوص حمل کالای فله (Bulk cargo containers)
15 - کانتینر های کفی (Platform containers)
16 - کانتینر های داری تهویه (Ventilated containers)
17 - کانتینر های سوپر رک (Super Rack Containers)
18- کانتینر های ازپهلو باز(flat containers)

اجاره کانتینر 

کانتینرها ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮکﺘﻬﺎي کرایه دهنده و یاﺧﻄوط ﺗﺮاﺑﺮي وکشتیرانی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ارﺳﺎل کننده ﺑﺎر (ﺻﺎدر کننده) و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎر (وارد کننده) کرایه دادﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
اﺟﺎرﻩ های کانتینر اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد . ﻧﻮع روش اﺟﺎرﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روي هزینه کرایه کانتینر اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ، ﺑﻠﻜﻪ روي ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻤﻞ کالا ﺗﻮﺳﻂ کاﻧﺘﻴﻨﺮ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ دارد.
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ اﮔﺮ کانتینری ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد از اﺳﻜﻠﻪ اي  ﺑﺎﻳﺪ در ﺁﻧﺠﺎروي کشتی کانتینر ﺑﺎر زدﻩ ﺷﻮد، ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد،ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ کالاهای ﻗﺎﭼﺎق را داﺧﻞ کانتینر کنند.

کارنه تیر چیست؟

کارنه تیر (TIR carnet) سندی است گمرکی که برای ترانزیت بین المللی کالا درچارچوب کنوانسیون تیر(TIR) درکشورمبدا صادر می شود وبه موجب آن کالا دروسیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ شده از خاک کشورهای بین راه عبور می کند وتا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی وخروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود.

اغلب مردم با مشاهده علامت TIR درقسمتهای جلو وعقب وسایل نقلیه ، ازخود می پرسند که این علامت چه مفهومی دارد وبه چه منظوری از آن استفاده می شود؟ بهمین منظور مقاله ای که توسط آقای حمید رضا اشرف زاده نوشته شده ودرماهنامه بررسیهای بازرگانی نیز درج گردیده می تواند پاسخ روشنی برای این علاقمندان باشد.

کارنه تیر (TIR carnet) سندی است گمرکی که برای ترانزیت بین المللی کالا درچارچوب کنوانسیون تیر(TIR) درکشورمبدا صادر می شود وبه موجب آن کالا دروسیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ شده از خاک کشورهای بین راه عبور می کند وتا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی وخروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود.

درحمل ونقل بین المللی جاده ای ، وسایل نقلیه وکالاها برای عبور (ترانزیت) ازخاک هرکشور باید درمرز ورودی ، پس از تنظیم اظهارنامه ترانزیت مورد بازرسی گمرکی قرارگیرد وصاحب کالا بسته به مقررات داخلی آن کشور سپرده نقدی یا ضمانت نامه تودیع کند ودر اظهارنامه متعهد گردد که کالا تا موعد مقرر درپروانه ترانزیت از مرز خروجی تعیین شده خارج خواهد شد . در اغلب موارد این تشریفات گمرکی سبب تاخیر ومعطلی وسیله نقلیه می شود وهزینه های اضافی به بار می آورد ، ضمن اینکه احتمال دارد کالا دراین میان خسارت دیده یا سرقت شود.

به منظور تسریع درحمل ونقل بین المللی ، کاستن از تشریفات گمرکی وجلوگیری ازخسارتهای احتمالی درجریان ترانزیت بین المللی کالا، کنوانسیونی تحت عنوان ((کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالا درجاده ها تحت کارنه های تیر )) به ابتکار اتحادیه بین المللی حمل ونقل جاده ای درسال ۱۹۵۹ منعقد شد که درسال ۱۹۷۵ جای خودرا به کنوانسیون دیگری با همین عنوان داد.

طبق این کنوانسیون سندی برای ترانزیت بین المللی کالا صادر می شود که کارنه تیر یا دفترچه تیر نام داردو بدین منظور اعضای کنوانسیون موظف هستند سازمانی را برای صدور کارنه تیر وتضمین پرداخت هزینه های ناشی از تخلفات از مقررات کنوانسیون تعیین نمایند.

به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مزبور ، مورخ ۱۳۶۳ ، اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن به عنوان موسسه صادرکننده وضامن کارنه تیر مشخص شده است.

کارنه تیر به زبان فرانسه چاپ می شود ، مع هذا ممکن است دارای صفحات اضافی شامل ترجمه متن کارنه به زبان کشور محل صدور باشد.کارنه تیر که برای موسسات حمل ونقل مورد تایید وصرفا&#۰۳۹; برای حمل جاده ای کالا صادر می شود ، فرم استانداردی دارد. برای کالاهای هروسیله نقلیه ، ترکیبی از وسایل نقلیه(وسایل نقلیه متصل شده به یکدیگر) یا برای چندین کانتینر که برروی یک وسیله نقلیه یا ترکیبی از آنها بارشده اند ، یک کارنه تیر صادرمی شود که فقط برای یک سفر معتبر است.برروی کارنه شماره اسناد جداشدنی برای کنترل گمرکی واسناد تصفیه برای عملیات حمل ونقل ذکر شده است.تعداد برگه های کارنه تیر برحسب تعداد کشورهای واقع بین مبدا ومقصد کالا بین حداقل ۶ وحداکثر ۲۰ برگ متفاوت است. این صفحات دارای شماره های ۱و۲ هستند که آنهارا اصطلاحا وله( (voletمی نامند وبر روی آنها تمام مشخصات کالا ذکر می گردد.

درصورتیکه کالا فقط بین یک گمرک مبدا ویک گمرک مقصد حمل شود کارنه باید حداقل دارای دوبرگ برای کشور مبدا ودوبرگ برای کشور مقصد ودوبرگ برای هرکشوری باشدکه از آن عبور می کند.برای هرمحل اضافی جهت بارگیری یا تخلیه دوبرگ دیگر لازم است .

به علاوه ، طبق کنوانسیون تیر ، لازم است که وسیله نقلیه پس ازبارگیری ، درگمرک کشورمبدا بازرسی ولاک ومهر (سیم وسرب یا پلمپ) شود وپلاکهای مستطیل شکل با علامت TIR در قسمتهای جلو وعقب وسیله نقلیه نصب گردند.برای جلوگیری ازسوء استفاده ، طرفهای کنوانسیون باید نمونه مهرهائی را که بکار می برند برای یکدیگر ارسال دارند.وسیله نقلیه وکانتینر خودنیز باید طبق استانداردهای مقرر درضمائم کنوانسیون باشد. درصورت رعایت مقررات کنوانسون ، دارندگان کارنه تیر می توانند پس ازپلمپ وسیله نقلیه درگمرک محل بارگیری یا در نزدیک ترین گمرک به این محل درکشور مبدا ، بدون معطلی وبدون انجام تشریفات گمرکی ناظر بر ترانزیت خارجی ، کشورهای مختلف را پشت سر گذاشته وتا مقصد نهائی به راه خود ادامه دهند؛ به عبارت دیگر ، مقامات گمرکی کشورهای بین راه الزامی ندارندوسیله نقلیه وکالا را مورد بازرسی کامل قرار دهند. مگراینکه در موارد استثنائی انجام چنین بازرسیهائی ضرورت پیدا می کند، که دراین صورت وسیله نقلیه مجددا پلمپ خواهد شد.

گرچه کارنه تیر ، حمل کننده وصاحب کالا را از الزام به تنظیم اسناد گمرکی کشورهای بین راه وتودیع سپرده یا ضمانت نامه ویژه ترانزیت معاف می دارد، ولی مانع اجرای محدودیتها ونظارت هائی که طبق مقررات داخلی این کشورها درزمینه های اخلاقی، بهداشتی وامنیت عمومی وجوددارد، نمی شودو وصول عوارضی را که ممکن است به موجب همین مقررات پیش بینی شده باشد ، منتفی نمی سازد. همچنین مقامات گمرکی ممکن است برای حمل کالا درقلمرو کشورمتبوع خود محدودیتهای زمانی برقرار کرده یا تقاضا نمایند که وسیله نقلیه مسیر مشخصی را طی کند یا برای جلوگیری از سوء استفاده ، لازم تشخیص دهند که وسیله نقلیه به هزینه حمل کننده همراهی (اسکورت) شود.

طبق کنوانسیون تیر موسسه ضامن ، تعهد می کند که درصورت تخلف دارنده کارنه تیر ازمقررات این سند، حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالا وهرگونه عوارض تاخیر ، بهره های مربوط را طبق قوانین ومقررات کشوری که جرم درآن واقع شده بپردازد.البته این تضمین رافع مسئولیت اشخاصی نیست که از مقررات کنوانسیون تیر تخلف کرده اند . مسئولیت ضامن درقبال مقامات یک کشور عضو کنوانسیون فقط اززمانی آغاز می شود که کارنه تیر از طرف مقامات گمرکی آن کشور مورد قبول قرار گرفته باشد ؛ به علاوه ، مسئولیت موسسه ضامن تنها درقبال کالاهائی نیست که درکارنه ذکر شده اند ، بلکه شامل کالاهائی نیز می گردد که درکارنه گنجانده نشده ولی به طورغیرقانونی درقسمت پلمپ شده وسیله نقلیه یا کانتینر قرار دارند. به هرحال ، زمانی که مقامات گمرکی کشوری بدون قید وشرط کارنه تیررا تصفیه می کنند ، دیگر نمی توانند از موسسه ضامن مبالغ فوق الذکررا مطالبه کنند ، مگراینکه مقاصا حساب مجعول باشد.