صادرات

در این بخش پس از معرفی کالا از طرف شرکت درخواست کننده ( تولیدی ) مراحل بازاریابی شروع و حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به امکان و یا عدم امکان صادرات گزارش ارائه میگردد.