در این بخش با توجه به نیاز اخذ اطلاعات در ارتباط با کالای مورد نیاز صورت گرفته و در اختیار درخواست کننده جهت تصمیم گیری قرار می گیرد. بدیهی است در ادامه جهت انجام و اقدام به واردات در کنار درخواست کننده خواهیم بود.