بدیهی است قبل از حصول کیفیت چگونگی ارائه پکیج یک محصول تولیدی مهم است.

چرا تولید خود را بنحو شکیل عرضه ننمایید؟ چرا برای ارائه تولید خوب و مناسب خود شکل اولیه و ظاهر آغازین آنرا بنحومطلوب مهیا و ارائه نمی دهید؟